ภาระงานฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

ภาระงานฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

 • งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง
 • งานศึกษา วิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล โครงสร้างและการจัดอัตรากำลัง
 • งานจัดทำโครงสร้าง กรอบอัตรากำลัง และพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล
 • งานจัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการ
 • งานจัดทำประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
 • งานศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะนโยบายและวางแผนระบบการบริหารงานบุคคล
 • งานปรับปรุงส่วนราชการ
 • งานปรับปรุงส่วนราชการ
 • งานปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการ อบจ.
 • งานกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการ อบจ.
 • งานแบ่งส่วนราชการภายใน อบจ.
 • งานบริหารงานพนักงานและลูกจ้าง อบจ.
 • งานบริหารงานพนักงานและลูกจ้างของโรงเรียนในสังกัด อบจ.
 • งานพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • งานส่งเสริมความมั่นคง ผดุงความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • งานจัดการองค์ความรู้
 • งานลาศึกษาต่อ การฝึกอบรมการประชุมสัมมนา การศึกษาดูงานทั้งในและ่างประเทศของผู้บริหารข้าราชการ อบจ. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
 • งานลาศึกษาต่อ การฝึกอบรม การประชุม สัมมนา การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • งานประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • งานจัดการประชุม ก.จ.จ. และการอื่นที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
 • งานจัดทำรายงานการประชุมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
 • งานจัดทำคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ของกอง
 • งานจัดทำและรวบรวมแผนงาน งบประมาณ งานพัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดทำทะเบียนคุมการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย รวมทั้งงานสวัสดิการของกอง
 • งานอำนวยการ งานบริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณของกอง
 • งานรับรองเกี่ยวกับภารกิจของเงินเดือนของกองการเจ้าหน้าที่
 • งานจัดเก็บรวบรวมเอกสาร
 • งานประชาสัมพันธ์งานกองการเจ้าหน้าที่
 • งานจัดทำแผนปฏิบัติงาน/โครงการและรายงานผลการปฏิบัติงานและรวบรวมของทุกฝ่าย
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
Thai English

เมนูหลัก

สถานะ ออนไลน์

มี 28 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

050162
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
29
41
462
39341
202
1977
50162

Your IP: 3.89.204.127
Server Time: 2021-12-04 02:32:06