ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 

กลยุทธ์

แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ

ตัวชี้วัด

3.1 ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 

1. การนำเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมมากำหนดไว้ในกระบวนการของการแต่งตั้งหรือเลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารในทุกระดับของส่วนราชการในสังกัดโดยให้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ และมีเครื่องมือที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม

 

-ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเครื่องมือประเมินเรื่องคุณธรรม จริยธรรมประกอบการแต่งตั้ง

-ระดับความสำเร็จของการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการแต่งตั้งและบรรลุตามผลการประเมิน

 

2. ปรับแนวทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนของการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย

 

-ระดับความสำเร็จของการเป็นระบบ ถูกต้อง โปร่งใส ในการ  สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย

3.2 ขับเคลื่อนจรรยาบรรณข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีไปสู่การปฏิบัติ

1. จัดทำและผลักดันให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

-ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการผลักดันจรรยาบรรณ

-ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานการใช้หลักจรรยาบรรณในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

 

2. ลงโทษผู้ฝ่าฝืนข้อบังคับจรรยาบรรณและวินัยข้าราชการอย่างชัดเจน

 

-ร้อยละที่ลดลงของผู้ฝ่าฝืน

 

3.3 จัดระบบสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

1. จัดทำและผลักดันให้มีการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุตร/ครอบครัวข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่

2. จัดสวัสดิการบ้านพัก

 

-ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงระบบสวัสดิการและผลประโยชน์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

Thai English

เมนูหลัก

สถานะ ออนไลน์

มี 16 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

041572
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
70
93
436
30750
436
1419
41572

Your IP: 18.206.76.226
Server Time: 2021-08-04 18:53:14