การประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง

การประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง
ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 17 ตุลาคม 2562

เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมพระยาสัจจา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

 

25457

 

25462   25463

 

25459   25467

 

25469