การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องยูงทอง ชั้น2 อาคาร 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี