โครงการอบรมส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบ 2566 วันที่ 16มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม

  

Copyright © 2022. All rights reserved.