หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการอบรมส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบ 2566 วันที่ 16มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม

  

การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ อบจ.ตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

You missed