อำนาจหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่
1 ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
– งานดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหา
ข้าราชการ ข้าราชการครู พนักงานจ้างและลูกจ้าง
– งานดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
การสอบคัดเลือก การคัดเลือกข้าราชการ ข้าราชการครูและพนักงานจ้าง
– งานบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ข้าราชการ ข้าราชการครู พนักงานจ้างและลูกจ้าง
– งานสอบเปลี่ยนสายงานของข้าราชการ ข้าราชการครูและพนักงานจ้าง
– งานเลื่อนระดับข้าราชการ ข้าราชการครูและพนักงานจ้าง
– งานบรรจุกลับเข้ารับราชการของข้าราชการ อบจ. และข้าราชการครู
– งานทดลองปฏิบัติราชการของข้าราชการ อบจ. และข้าราชการครู
– งานขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
– งานย้ายภายในส่วนราชการและการช่วยราชการของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
– งานขออนุมัติกำหนดตำแหน่งประจำ อบจ.
– งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการ ข้าราชการครู พนักงานจ้างและลูกจ้าง
– งานลาออกจากราชการและงานให้ออกจากราชการกรณีอื่นๆ (ขาดคุณสมบัติ, ทุพพลภาพ, หย่อนสมรรถภาพ) ของข้าราชการ ข้าราชการครู พนักงานจ้างและลูกจ้าง อบจ.
– งานจัดทำคำสั่งเกี่ยวกับการมอบอำนาจ การรักษาราชการแทน การปฏิบัติราชการแทนและรักษาการในตำแหน่ง
– งานจัดทำแผนปฏิบัติงาน/โครงการและรายงานผลการปฏิบัติงาน
– งานทะเบียนประวัติ (ก.พ.๗) ของข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้าง อบจ.
– งานจัดเก็บตรวจสอบ ค้นหา และแก้ไข เพิ่มเติมและงานแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน ก.พ.7 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ของข้าราชการและลูกจ้าง อบจ.
– งานระบบฐานข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR)
– งานระบบฐานข้อมูล สปสช.
– งานระบบข้อมูลบุคคล e-LAAS
– งานจัดการประชุม ก.จ.จ. และการอื่นที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
– งานจัดทำประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

2 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
– งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง
– งานแผนอัตรากำลังของ อบจ.
– การจัดตั้งส่วนราชการและการปรับปรุงส่วนราชการ
– งานการกำหนดตำแหน่งและการปรับปรุงตำแหน่งข้าราชการ อบจ. และพนักงานจ้าง
– งานแผนพัฒนาบุคลากร
– งานการจัดฝึกอบรม การประชุม
สัมมนา ศึกษาดูงานของบุคลากรในสังกัด อบจ.
– งานส่งเสริมการศึกษาต่อและการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม
– งานวางระบบควบคุมภายในกอง
– งานควบคุม การตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการลาทุกประเภทของข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างใน อบจ.
– งานจัดทำคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ของกอง
– งานจัดทำและรวบรวมแผนงาน งบประมาณ งานพัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดทำทะเบียนคุมการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย รวมทั้งงานสวัสดิการของกอง
– งานอำนวยการ งานบริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณของกอง
– งานรับรองเกี่ยวกับภารกิจของกองการเจ้าหน้าที่
– งานประชาสัมพันธ์งานกองการเจ้าหน้าที่
– งานจัดทำแผนปฏิบัติงาน/โครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงาน
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
– การจัดทำฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และฐานข้อมูลการพัฒนาอื่น ๆประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์
– การบันทึกระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน และประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-PLAN)

3 ฝ่ายวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม
– งานเลขานุการ ก.จ.จ.ชบ. (งานวินัยและร้องทุกข์)
– งานดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์
การร้องทุกข์ของข้าราชการและลูกจ้าง อบจ.
– งานดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์
การร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อบจ.
– งานสอบสวนข้อเท็จจริง เรื่อร้องเรียน
ร้องทุกข์ และข้อกล่าวหาข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงาน อบจ.
– งานสอบสวนข้อเท็จจริง เรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ และข้อกล่าวหาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
– ตรวจพิจารณาเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์หรืออุทธรณ์การลงโทษทางวินัย
– งานพิจารณาสำนวนสอบสวนทางวินัย
– งานเสนอความเห็นและดำเนินการ
จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริง
– เป็นกรรมการหรือกรรมการ และเลขานุการในคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง คณะกรรมการสอบสวน และคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
– ตรวจพิจารณารายงานการสอบหาข้อเท็จจริง รายงานการสอบสวน ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด หรือคดีความทั่วไป
– งานพิจารณาสมรรถภาพข้าราชการ อบจ. ลูกจ้างประจำ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
– งานพิจารณาสั่งให้ข้าราชการ อบจ. ลูกจ้างประจำ ออกจากราชการไว้ก่อนหรือสั่งพักราชการ
– งานพิจารณาสั่งให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการไว้ก่อนหรือสั่งพักราชการ
– งานดำเนินการเกี่ยวกับการรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐของข้าราชการ ลูกจ้างประจำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อบจ.
– งานให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิด กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อบจ. ถูกร้องเรียน หรือถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยหรือกระทำผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่หรือคดีความทั่วไป

– งานดำเนินการจัดทำสรุปผลรายงาน
การดำเนินการทางวินัย
– งานดำเนินการพิจารณาหาทางป้องกันข้าราชการ อบจ. ลูกจ้างประจำ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำผิดวินัย
– จัดทำคำสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาของ อบจ. หรือจัดทำ ทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือทำหนังสือว่ากล่าวตักเตือน
– ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการอื่น ที่เกี่ยวกับงานวินัย
– จัดทำหนังสือรับสภาพหนี้ และสัญญาผ่อนชำระหนี้ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิด และขอผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทน
– งานดำเนินการฟ้องคดีปกครองในกรณีที่ ก.จ.จ. ชลบุรี เป็นผู้เสียหายและจัดทำคำให้การยื่นต่อศาลปกครอง กรณีที่ ก.จ.จ. ชลบุรี เป็นผู้ถูกฟ้องคดีปกครอง และติดต่อประสานงานกับพนักงานอัยการฝ่ายคดีปกครอง
– งานดำเนินการจัดทำสรุปผลรายงาน
การดำเนินการทางวินัย
– งานดำเนินการพิจารณาหาทางป้องกันข้าราชการ อบจ. ลูกจ้างประจำ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำผิดวินัย
– จัดทำคำสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาของอบจ. หรือจัดทำ ทัณฑ์บน เป็นหนังสือหรือทำหนังสือว่ากล่าวตักเตือน
– ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวกับงานวินัย
– จัดทำหนังสือรับสภาพหนี้ และสัญญาผ่อนชำระหนี้ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิด และขอผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทน
– งานเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ
การเบิกจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยคณะอนุวินัย,คณะกรรมการสอบละเมิด
– งานจัดทำทะเบียนและประวัติของผู้มี
พฤติการณ์ทางวินัย
– งานศึกษาเกี่ยวกับการกระทำผิดวินัยและการจัดทำมาตรฐานการลงโทษ
– งานมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
– งานเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
– งานเสริมสร้างวินัยเชิงบวก
– งานรวบรวมข้อมูลเพื่อพิจารณา ประกอบการส่งเข้าร่วมโครงการรางวัล อปท. ดีเด่นด้านทุจริตประจำปี
– งานจัดทำข้อมูลการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
– งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Copyright © 2022. All rights reserved.