เป้าหมายเชิงกลยุทธ์

  1. บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ (Knowledge Worker) สอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการ
  2. ระบบการพัฒนากำลังคนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมีมาตรฐานสามารถรองรับภารกิจการพัฒนาบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. วิชาการและระบบสารสนเทศการฝึกอบรมมีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ
  4. กระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความต่อเนื่อง สามารถสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่สู่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

You missed