แผนพัฒนาบุคลากร

การกำหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างกลุ่มผู้นำและองค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี(Organization Integrity )

กลยุทธ์

แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ

ตัวชี้วัด

You missed