โครงการปฐมนิเทศพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการอบรมปฐมนิเทศพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 7 สิงหาคม 2562

ณ ห้องเฟื่องฟ้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

 

                                                                                                                     

 

สามารถจำแนกตามลำดับการให้คะแนนได้ดังนี้                                                                  

               1. ลำดับที่ 1 มาก         โดยมีผู้ให้คะแนนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 953      คะแนน คิดเป็น 48%

               2. ลำดับที่ 2 มากที่สุด    โดยมีผู้ให้คะแนนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 900     คะแนน คิดเป็น 45%

               3. ลำดับที่ 3 ปานกลาง   โดยมีผู้ให้คะแนนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 134     คะแนน คิดเป็น 7%

               4. ลำดับที่ 4 น้อยที่สุด    โดยมีผู้ให้คะแนนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2         คะแนน คิดเป็น 0%

               5. ลำดับที่ 5 น้อย         โดยมีผู้ให้คะแนนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 0         คะแนน คิดเป็น 0%

               รวมคะแนนทั้งสิ้น          1,989  คะแนน                             คิดเป็น 100%

 

        โดยประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมฯ ในครั้งนี้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีที่ได้รับการบรรจุใหม่ ได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกจากวิทยากรให้เห็นความสำคัญและตระหนักถึงความสำคัญของบริบท หน้าที่ความรับผิดชอบ ขอบเขต กฎระเบียบ กฎหมาย มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายภารกิจ ตลอดจนแนวทางการบริหารการพัฒนาขององค์กรวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ตามวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัด การตามหลักธรรมมาภิบาล การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายใต้องค์กรแห่งการเรียนรู้ ความเข้าใจในหลักการทำงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้อบรมเองและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับองค์กร บุคลากรในสังกัด เพื่อเกิดประโยชน์แก่ทางราชการด้วยการพัฒนาบุคลากรของภาครัฐ ส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป

Thai English

เมนูหลัก

สถานะ ออนไลน์

มี 27 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

050183
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
50
41
483
39341
223
1977
50183

Your IP: 3.89.204.127
Server Time: 2021-12-04 03:13:59