ภาระงานฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

 • ภาระงานฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
 • งานดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างของ อบจ.
 • งานดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • งานดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลื่อข้าราชการ พนักงาน อบจ.
 • งานดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อบจ.
 • งานบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบจ.
 • งานบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • งานสอบเปลี่ยนสายงานของข้าราชการ อบจ.
 • งานสอบเปลี่ยนสายงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
 • งานเลื่อนระดับข้าราชการ อบจ.
 • งานเลื่อนระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • งานเลื่อนตำแหน่งในระดับควบของข้าราชการ อบจ.
 • งานเลื่อนตำแหน่งในระดับควบของข้าราชครู และบุคลากรทางการศึกษา
 • งานบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่ของข้าราชการ อบจ.
 • งานบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
 • งานบรรจุกลับเข้ารับราชการของข้าราชการ อบจ.
 • งานบรรจุกลับเข้ารับราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • งานทดลองปฏิบัติราชการของข้าราชการ อบจ.
 • งานทดลองปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • งานขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 • งานเกลี่ยอัตรากำลัง การตัดโอนตำแหน่ง และการตัดโอนอัตราเงินเดือนของข้าราชการ อบจ.
 • งานเกลี่ยอัตรากำลัง การตัดโอนตำแหน่ง และการตัดโอนอัตราเงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
 • งานย้ายภายในส่วนราชการและการช่วยราชการของข้าราชการและลูกจ้าง อบจ.
 • งานย้ายภายในส่วนราชการและการช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • งานขออนุมัติตำแหน่งประจำ อบจ.
 • งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง อบจ.
 • งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • งานลาออกจากราชการของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง อบจ.
 • งานลาออกจากราชการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการส฿กาา
 • งานให้ออกจากราชการกรณีอื่น ๆ (ขาดคุณสมบัติ , ทุพพลภาพ , หย่อนสมรรถภาพ)
 • งานจัดทำคำสั่งเกี่ยวกับการมอบอำนาจ การรักษาราชการแทน การปฏิบัติราชการแทน และรักษาการในตำแหน่ง
 • งานจัดทำแผนปฏิบัติงาน/โครงการและรายงานผลการปฏิบัติงาน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) ของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง อบจ.
 • ดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • งานจัดทำทะเบี่ยนคุมอัตรากำลัง และกรอบอัตรากำลังของข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง อบจ.
 • งานจัดทำทะเบี่ยนคุมอัตรากำลัง และกรอบอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • งานจัดทำบันทึกและประมวลผลข้อมูล ช้าราชการ ลูกจ้าง อบจ.
 • งานจัดทำบันทึกและประมวลผลข้อมูล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • งานจัดทำข้อมูลและทะเบียนประวัติของข้าราชการ ลูกจ้าง อบจ.
 • งานจัดเก็บตรวจสอบ ค้นหา และแก้ไข เพิ่มเติมในทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) ของข้าราชการและลูกจ้าง อบจ.
 • งานจัดเก็บตรวจสอบ ค้นหา และแก้ไข เพิ่มเติมในทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • งานแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน ก.พ.7 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
 • งานปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลระบบการบริหารงานบุคคลให้เป็นปัจจุบัน
 • งานดำเนินการให้ข้าราชเปลี่ยนรูปถ่ายใน ก.พ.7 เมื่อครบกำหนดตามระเบียบ
 • งานดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาบำเหน็จความชอบของข้าราชการ อบจ. ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
 • งานดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาบำเหน็จความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • งานขอรับบำเหน็จ บำนาญของข้าราชการและลูกจ้าง อบจ.
 • งานขอรับบำเหน็จบำนานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการและลูกจ้าง อบจ.
 • งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • งานขอตั้งงบประมาณเงินเดือนของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง อบจ.
 • งานขอตั้งงบประมาณเงินดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • งานเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง อบจ.
 • งานเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • งานจัดทำคำขอบัญชีเงินเดือนข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง อบจ.
 • งานจัดทำคำขอบัญชีเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • งานเงินรางวัลและประโยชน์ตอบแทนอื่น
 • งานดำเนินการเกี่ยวกับการลา การขออนุญาต ลาอุปสมบท การลาประกอบพิธีฮัจย์ของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง อบจ.
 • งานขอพระราชทานเพลิงศพของข้าราชการ อบจ.
 • งานขอพระราชทานเพลิงศพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • งานขออนุญาตให้ข้าราชการ อบจ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปต่างประเทศ
 • งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติของข้าราชกาาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • งานขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • งานจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการลูกจ้าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • งานเพิ่มวุฒิการศึกษาข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • งานปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • งานกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • งานประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • งานประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • งานกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
Thai English

เมนูหลัก

สถานะ ออนไลน์

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

050146
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
13
41
446
39341
186
1977
50146

Your IP: 3.89.204.127
Server Time: 2021-12-04 01:47:14