วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

 

"ล้ำสมัย                ร่วมมือร่วมใจประสาน

บริการเป็นเลิศ                เทิดคุณธรรม"

 

ล้ำสมัย (M : Modern)

ความทันสมัยในการใช้ระบบสารสนเทศ (IT) มีทักษะ, เทคนิคการถ่ายทอดและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตามระบบการพัฒนาข้าราชการ

ร่วมมือร่วมใจประสาน (U : UMTY)

ความร่วมมือประสานเป็นหนึ่งเดียว เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีตามประเด็นยุทธศาสตร์ ให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย

 

บริการเป็นเลิศ (S : SERVICE – MIND)

การปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"ข้าราชการ คือ  ผู้ทำงานให้ประชาชนชื่นใจ" การให้บริการประชาชนด้วยความจริงใจ เพื่อสนองนโยบายรัฐให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าเชิงภารกิจแห่งแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารเกิด และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจ การตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน...ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 

เทิดคุณธรรม (T : TRANSPARENCY)

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจะต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม

 

5a2968ef4ebec6.8500705615126632793225

Thai English

เมนูหลัก

สถานะ ออนไลน์

มี 3 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

050136
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3
41
436
39341
176
1977
50136

Your IP: 3.89.204.127
Server Time: 2021-12-04 01:31:24