ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การกำหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างกลุ่มผู้นำและองค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี(Organization Integrity )

 

 

กลยุทธ์

แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ

ตัวชี้วัด

1.1 ยกย่องข้าราชการ/ผู้นำรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรม

 

1. กำหนดเกณฑ์และประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการที่ทำงานตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างเป็นผู้นำรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรม

-ระดับความสำเร็จของกิจกรรมสร้างผู้นำรุ่นใหม่

-จำนวนครั้งของการฝึกอบรม

 

 

2. จัดการความรู้และกรณีศึกษา(Knowledge Management) จากผู้นำเหล่านี้ ทั้งงานที่ผ่านมาและโครงการที่กำลังดำเนินการเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ข้าราชการอื่นๆ

 

-ร้อยละของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีที่เข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลผ่านการตอบแบบสำรวจ

1.2 สร้างองค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี(Organizational Integrity)

1. กำหนดมาตรการและมาตรฐานองค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรีเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

 

-ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำมาตรฐานองค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี

 

 

2. ค้นหาตัวอย่างโครงการนวัตกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล จากส่วนราชการต่างๆ เพื่อประมวลเป็นตัวอย่างและเผยแพร่ให้ส่วนราชการอื่นๆ นำไปศึกษาและประยุกต์ใช้ต่อไป

 

-ระดับความสำเร็จของการค้นหาตัวอย่างโครงการนวัตกรรมในองค์กร

 

1.3 กำหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น

1. กำหนดมาตรฐานและแนวทางการทำงานของนักการเมืองท้องถิ่น ( เช่น อะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ ฯลฯ ) แล้วเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ

 

-ระดับความสำเร็จของการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมและข้อบังคับจรรยาบรรณแก่นักการเมืองท้องถิ่น

 

Thai English

เมนูหลัก

สถานะ ออนไลน์

มี 30 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

050186
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
53
41
486
39341
226
1977
50186

Your IP: 3.89.204.127
Server Time: 2021-12-04 03:18:00