ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีในรูปแบบต่าง ๆ

 

 

กลยุทธ์

แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ

ตัวชี้วัด

2.1 ปลูกจิตสำนึกผ่านพระราชกรณียกิจ พระราช    จริยวัตร และพระบรมราโชวาท

 

1. การพัฒนาข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยการเรียนรู้จากพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานให้แก่ข้าราชการ รวมถึงการพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมที่ประยุกต์ความเข้าใจดังกล่าว

 

-จำนวนข้าราชการที่ได้รับการพัฒนา-ระดับความสำเร็จของกิจกรรมหลังการเรียนรู้ เช่น โครงการทำความดีถวายพ่อ กิจกรรมน้อมเกล้า ฯถวายพระพรในหลวง ร่วมกับมูลนิธิ ประเทศไทยใสสะอาด ฯลฯ

2. การพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท และหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นหลักสูตรสำหรับการอบรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

-จำนวนข้าราชการที่ได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตร

-จำนวนโครงการหรือเครือข่ายที่เกิดขึ้นจากผลของการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

2.2 กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแก่ข้าราชการทุกระดับ

 

1.กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นในทุกระดับ (Training Roadmap ) เพื่อให้ทำงานได้ตามหน้าที่รับผิดชอบและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่เน้นการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมอย่างเดียว แต่เน้นการทำระบบการมอบหมายงาน การสอนงาน ( Coaching ) ฯลฯ

 

-ร้อยละของความสำเร็จของการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น

-ร้อยละของความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลที่สอดคล้องรับกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

 

 

2. ส่งเสริมการฝึกอบรมด้านจริยธรรมอย่างเข้มข้นเป็นการพัฒนาภาคบังคับโดยเฉพาะเรื่อง

- กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน

- ความรู้ความเข้าใจในเรื่อพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรมสามารถตัดสินใจกระทำหรือไม่กระทำบางสิ่งบางอย่างได้อย่างเหมาะสม

- การบริหารความขัดแย้งและยึดมั่นในอุดมการณ์

 - การสร้างความพึงพอใจให้ประชาชน

 

-จำนวนข้าราชการที่ได้รับการพัฒนา

-ร้อยละของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เข้าใจและประยุกต์ หลักคุณธรรม จริยธรรม

-ธรรมมาภิบาล และจรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการ

3. พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ระบบในตำแหน่งผู้บริหาร ทั้งนี้ การพัฒนาข้าราชการรุ่นใหม่ดังกล่าวมุ่งสร้างคนเก่ง พัฒนาคนดีที่มีคุณธรรม และจริยธรรมป้อนสู่ระบบราชการยุคใหม่

 

-ร้อยละของผู้บริหารรุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนาสูงขึ้น

-ระดับความสำเร็จของการวางแผนทางเดินสายอาชีพ และพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่

2.3 สร้างศูนย์กลางในการวิจัย สำรวจ ให้คำปรึกษา แนะนำ และข้อมูลข่าวสารด้านธรรมาภิบาล

1.พัฒนาระบบการให้คำปรึกษา แนะนำด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทั้งระบบ ตั้งแต่การพัฒนา แนะนำด้านจริยธรรม(Ethics Counselor) ให้คำปรึกษา รับความคิดเห็น และตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม การจัดซื้อจัดจ้าง และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-ร้อยละของจำนวนผู้ขอคำปรึกษา

2. ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ และวิธีการปฏิบัติอันเป็นเลิศ ( Best practices)  ในด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล ซึ่งจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-จำนวนความรู้ หรือ Best Pratice ที่เกี่ยวข้อง

3. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุ ภายใต้โครงการ “คุณธรรม จริยธรรม นำท้องถิ่น” พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อกระตุ้นข้าราชการทางการเมืองและส่วนท้องถิ่นตระหนักและรับรู้ถึงการปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อนำไปสู่การเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

 

-จำนวนครั้ง / ช่องทางของการสื่อสารประชาสัมพันธ์

-ร้อยละความครอบคลุมและการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย(ทั้งประชาชน ข้าราชการการเมืองและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

2.4 พัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีอย่างเข้มข้น

1.พัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการโดยเฉพาะเรื่อง

- ปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ดี

- ระบบราชการ และการบริหารภาครัฐแนวใหม่

- ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ

 

- เสริมสร้างสมรรถนะหลักและทักษะที่จำเป็น

-ระดับความสำเร็จของการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

-จำนวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีที่ได้รับการพัฒนาและปฐมนิเทศ

 

2.4 พัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีอย่างเข้มข้น

1.พัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการโดยเฉพาะเรื่อง

- ปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ดี

- ระบบราชการ และการบริหารภาครัฐแนวใหม่

- ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ

- เสริมสร้างสมรรถนะหลักและทักษะที่จำเป็น

 

-ระดับความสำเร็จของการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

-จำนวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีที่ได้รับการพัฒนาและปฐมนิเทศ

Thai English

เมนูหลัก

สถานะ ออนไลน์

มี 28 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

050170
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
37
41
470
39341
210
1977
50170

Your IP: 3.89.204.127
Server Time: 2021-12-04 02:42:25