ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

 

กลยุทธ์

แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ

ตัวชี้วัด

4.1 เปิดโอกาสให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องภายในองค์การ

 

1. กำหนดแนวทางและประเด็นที่สามารถเปิดโอกาสให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น การเลือกคณะทำงานเพื่อกำหนดนโยบาย

 

-ร้อยละความสำเร็จของการกำหนดแนวทางเพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมีส่วนร่วมในการบริหาร

 

2. ปรับปรุงระบบวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รวมถึงระบบการรับฟังข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของส่วนราชการ (  Whistleblower  )

 

-ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงระบบ

-ระดับการทุจริตของส่วนราชการลดลงจากปีที่ผ่านมา

 

3. ปรับปรุงระบบและแนวทางการตรวจสอบ (Audit)

-ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงระบบและแนวทางในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

Thai English

เมนูหลัก

สถานะ ออนไลน์

มี 32 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

050206
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
73
41
506
39341
246
1977
50206

Your IP: 3.89.204.127
Server Time: 2021-12-04 03:50:24