โครงการปฐมนิเทศพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการอบรมปฐมนิเทศพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 7 สิงหาคม 2562

ณ ห้องเฟื่องฟ้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

 

                                                                                                                     

 

สามารถจำแนกตามลำดับการให้คะแนนได้ดังนี้                                                                  

               1. ลำดับที่ 1 มาก         โดยมีผู้ให้คะแนนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 953      คะแนน คิดเป็น 48%

               2. ลำดับที่ 2 มากที่สุด    โดยมีผู้ให้คะแนนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 900     คะแนน คิดเป็น 45%

               3. ลำดับที่ 3 ปานกลาง   โดยมีผู้ให้คะแนนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 134     คะแนน คิดเป็น 7%

               4. ลำดับที่ 4 น้อยที่สุด    โดยมีผู้ให้คะแนนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2         คะแนน คิดเป็น 0%

               5. ลำดับที่ 5 น้อย         โดยมีผู้ให้คะแนนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 0         คะแนน คิดเป็น 0%

               รวมคะแนนทั้งสิ้น          1,989  คะแนน                             คิดเป็น 100%

 

        โดยประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมฯ ในครั้งนี้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีที่ได้รับการบรรจุใหม่ ได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกจากวิทยากรให้เห็นความสำคัญและตระหนักถึงความสำคัญของบริบท หน้าที่ความรับผิดชอบ ขอบเขต กฎระเบียบ กฎหมาย มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายภารกิจ ตลอดจนแนวทางการบริหารการพัฒนาขององค์กรวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ตามวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัด การตามหลักธรรมมาภิบาล การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายใต้องค์กรแห่งการเรียนรู้ ความเข้าใจในหลักการทำงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้อบรมเองและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับองค์กร บุคลากรในสังกัด เพื่อเกิดประโยชน์แก่ทางราชการด้วยการพัฒนาบุคลากรของภาครัฐ ส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และการจัดเก็บรายได้ วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน บัญชี พั…

                           โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และการจัดเก็บรายได้ วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.  ณ ห้อง...

Read more
โครงการอบรม "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและงานสารบรรณ" ประจำงบประมาณ 2563 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โครงการอบรม "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและงานสารบรรณ…

      โครงการอบรม "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและงานสารบรรณ" ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี         ...

Read more
การประชุมซักซ้อมวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ อบจ.วันที่ 10 ก.ค. 63 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อบจ.ชลบุรี

การประชุมซักซ้อมวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ อบ…

การประชุมซักซ้อมวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ อบจ.วันที่ 10 ก.ค. 63 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อบจ.ชลบุรี                          ...

Read more
ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้าง องค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 5 - 8 กุมภาพันธ์ 2563 รุ่นที่ 2  วันที่ 6 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 รุ่นที่ 3  วัน

ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้าง องค์ความ…

                             พิธีเปิด โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ...

Read more
การรับบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งประเภททั่วไป/ประเภทวิชาการ

การรับบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งประเภททั่วไป/ประเ…

การรับบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งประเภททั่วไป/ประเภทวิชาการณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ห้องราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี                       ...

Read more
โครงการอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อการทำงานอย่างมีความสุข

โครงการอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อการทำงานอย่างมีความสุข

โครงการอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อการทำงานอย่างมีความสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม นิพพุนิล วังน้ำเขียว ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา             ...

Read more
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารร…

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบ 2563 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องเฟื้องฟ้า องค์การบริการส่วนจังหวัด                 ...

Read more
การประชุมคณะกรรมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทบพนักงานจ้าง

การประชุมคณะกรรมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู บุคลากรทางการ…

การประชุมคณะกรรมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทบพนักงานจ้างวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาสัจจา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี       &n...

Read more
การประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง

การประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ เพิ่มค่าจ้างลูก…

การประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลังประจำปีงบประมาณ 2562วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุมพระยาสัจจา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี   ...

Read more
งานเกษียณอายุราชการของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562

งานเกษียณอายุราชการของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวั…

๖๐ ปี มีคุณค่า สู่เส้นชัย....................วัยเกษียณ ความพากเพียร..................ที่ภาคภูมิ   ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ...

Read more

ข่าวประกาศจากกองการเจ้าหน้าที่

เข้าสู่ระบบ

Thai English

เมนูหลัก

สถานะ ออนไลน์

มี 20 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

053573
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
46
66
202
43022
1205
2408
53573

Your IP: 54.162.69.45
Server Time: 2022-01-19 03:08:19