โครงการปฐมนิเทศพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการอบรมปฐมนิเทศพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 7 สิงหาคม 2562

ณ ห้องเฟื่องฟ้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

 

                                                                                                                     

 

สามารถจำแนกตามลำดับการให้คะแนนได้ดังนี้                                                                  

               1. ลำดับที่ 1 มาก         โดยมีผู้ให้คะแนนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 953      คะแนน คิดเป็น 48%

               2. ลำดับที่ 2 มากที่สุด    โดยมีผู้ให้คะแนนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 900     คะแนน คิดเป็น 45%

               3. ลำดับที่ 3 ปานกลาง   โดยมีผู้ให้คะแนนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 134     คะแนน คิดเป็น 7%

               4. ลำดับที่ 4 น้อยที่สุด    โดยมีผู้ให้คะแนนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2         คะแนน คิดเป็น 0%

               5. ลำดับที่ 5 น้อย         โดยมีผู้ให้คะแนนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 0         คะแนน คิดเป็น 0%

               รวมคะแนนทั้งสิ้น          1,989  คะแนน                             คิดเป็น 100%

 

        โดยประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมฯ ในครั้งนี้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีที่ได้รับการบรรจุใหม่ ได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกจากวิทยากรให้เห็นความสำคัญและตระหนักถึงความสำคัญของบริบท หน้าที่ความรับผิดชอบ ขอบเขต กฎระเบียบ กฎหมาย มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายภารกิจ ตลอดจนแนวทางการบริหารการพัฒนาขององค์กรวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ตามวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัด การตามหลักธรรมมาภิบาล การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายใต้องค์กรแห่งการเรียนรู้ ความเข้าใจในหลักการทำงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้อบรมเองและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับองค์กร บุคลากรในสังกัด เพื่อเกิดประโยชน์แก่ทางราชการด้วยการพัฒนาบุคลากรของภาครัฐ ส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป