การประชุม ก.จ.จ.ชลบุรี ครั้งที่ 9/2562 วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาสัจจา (ชั้น 2) อาคาร 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี