งานเกษียณอายุราชการของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562

๖๐ ปี มีคุณค่า

สู่เส้นชัย....................วัยเกษียณ

ความพากเพียร..................ที่ภาคภูมิ

 

๒๖ กันยายน ๒๕๖๒