การรับบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งประเภททั่วไป/ประเภทวิชาการ

การรับบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

ตำแหน่งประเภททั่วไป/ประเภทวิชาการ
ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ห้องราชพฤกษ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

IMG 4481

 

IMG 4486  IMG 4488

 

IMG 4405  IMG 4430

 

รบโอนขาราชการ2-12-62 191202 0007   รบโอนขาราชการ2-12-62 191202 0006

รบโอนขาราชการ2-12-62 191202 0001  รบโอนขาราชการ2-12-62 191202 0010

 

welcome

 

จราภรณ  นชนารถ  นสาชล  พชรพรรณ 

 

วชรพงศ  วภาวด  สมาพร  สรภทร 0614013

 

เธยรยง  เรวตร