การประชุมเพื่อพิจารณาการย้าย การรับโอนข้าราชการครูฯ จำนวน 12 ราย ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องพระยาสัจจา อาคาร 2 ชั้น 2 อบจ.ชลบุรี